Các hiệu ứng cơ bản của LCD 16x2 Với ARDUINO

0
 • Chưa có sản phẩm

Các hiệu ứng cơ bản của LCD 16x2 Với ARDUINO

Các hiệu ứng cơ bản của LCD 16x2 Với ARDUINO

 

Nguồn: Arduino.vn

 

Chắc các bạn đã biết dùng LCD 16x2?Thật đơn giản đúng không?Nhưng hãy thử làm như mình, thêm các hiệu ứng chữ để làm nó sinh động hơn, thú vị hơn cho người xem thì hay hơn nhiều.Nào, cùng bắt đầu thôi!

 

I. Chuẩn Bị


Bạn cần:


 

 

II. Cắm mạch


Các bạn cắm như dưới đây:

 

 


 

 


 

 

III. Code


3.1.Blink


Nhấp nháy chữ trên LCD:


 1. //Thêm thư viện LiquidCrystal - nó có sẵn vì vậy bạn không cần cài thêm gì cả
 2. #include <LiquidCrystal.h>
 3. //Khởi tạo với các chân
 4. LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
 5. void setup() {
 6. lcd.begin(16, 2);//Thông báo đây là LCD 1602
 7. lcd.print("Hello World!");//In ra dòng chữ, bạn có thể chỉnh chữ lại tuỳ ý
 8. lcd.setCursor(0 , 1);
 9. lcd.print("arduino.vn");
 10. }
 11. void loop() {
 12. lcd.noDisplay();//Xoá màn hình hiển thị
 13. delay(500);//chờ 0,5 giây
 14. lcd.Display();//Hiển thị trở lại
 15. delay(500);
 16. }
 17.  

 

Kết quả:


 

 

 

 

3.2.Tự động cuộn chữ


Chương trình tự dịch chuyển chữ ở dòng thứ 1 trên LCD khi bắt đầu có kí tự ở dòng thứ 2:


 1. // Thêm thư viện
 2. #include <LiquidCrystal.h>
 3.  
 4. //Khai báo các chân LCD
 5. LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
 6.  
 7. void setup() {
 8. // Cấu hình hàng và cột LCD
 9. lcd.begin(16, 2);
 10. }
 11.  
 12. void loop() {
 13. // Đưa con trỏ về vị trí (0,0):
 14. lcd.setCursor(0, 0);
 15. // In ra giá trị từ 0 - 9:
 16. for (int thisChar = 0; thisChar < 10; thisChar++) {
 17. lcd.print(thisChar);
 18. delay(500);
 19. }
 20.  
 21. // Đặt con trỏ tới vị trí (16,1):
 22. lcd.setCursor(16, 1);
 23. // Cấu hình hiển thị tự cuộn chữ:
 24. lcd.autoscroll();
 25. //IN giá trị từ 0 - 9:
 26. for (int thisChar = 0; thisChar < 10; thisChar++) {
 27. lcd.print(thisChar);
 28. delay(500);
 29. }
 30. // Tắt chức năng tự động cuộn
 31. lcd.noAutoscroll();
 32.  
 33. // Xóa màn hình cho vòng lặp kế tiếp
 34. lcd.clear();
 35. }

 

Kết quả:

 


 


 

4.3.Blink con trỏ


Chương trình chớp tắt con trỏ cuối dòng:


 1. // Thêm thư viện
 2. #include <LiquidCrystal.h>
 3.  
 4. //Khai báo các chân LCD
 5. LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
 6.  
 7. void setup() {
 8. // Cấu hình hàng và cột:
 9. lcd.begin(16, 2);
 10. // In thông báo hello ra LCD.
 11. lcd.print("hello, world!");
 12. }
 13.  
 14. void loop() {
 15. // Tắt blink con trỏ
 16. lcd.noBlink();
 17. delay(3000);
 18. // Bật blink con trỏ
 19. lcd.blink();
 20. delay(3000);
 21. }

 

Kết quả:

 


 

 

3.4.Blink con trỏ dưới dạng dấu gạch nối


Chương trình chớp tắt con trỏ cuối dòng dưới dạng gạch nối:


 1. // Thêm thư viện
 2. #include <LiquidCrystal.h>
 3.  
 4. //Khai báo các chân LCD
 5. LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
 6.  
 7. void setup() {
 8. // Khởi tạo LCD:
 9. lcd.begin(16, 2);
 10. // In thông báo trên LCD.
 11. lcd.print("hello, world!");
 12. }
 13.  
 14. void loop() {
 15. // Tắt con trỏ:
 16. lcd.noCursor();
 17. delay(500);
 18. // Hiện con trỏ:
 19. lcd.cursor();
 20. delay(500);
 21. }

 

Kết quả:

 


 


 

3.5.Chạy chữ


Cho tất cả chữ chạy từ trái sang phải và ngược lại.


 1. // Thêm thư viện
 2. #include <LiquidCrystal.h>
 3.  
 4. //Khai báo các chân LCD
 5. LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
 6.  
 7. void setup() {
 8. // Cấu hình LCD
 9. lcd.begin(16, 2);
 10. // In hello ra LCD.
 11. lcd.print("hello, world!");
 12. delay(1000);
 13. }
 14.  
 15. void loop() {
 16. // Cuộn 13 vị trí sang trái
 17. for (int positionCounter = 0; positionCounter < 13; positionCounter++) {
 18. // Cuộn 1 vị trí sang trái:
 19. lcd.scrollDisplayLeft();
 20. // delay:
 21. delay(150);
 22. }
 23.  
 24. // Cuộn 29 vị trí sang phải:
 25. for (int positionCounter = 0; positionCounter < 29; positionCounter++) {
 26. // Cuộn 1 vị trí sang phải:
 27. lcd.scrollDisplayRight();
 28. // wdelay:
 29. delay(150);
 30. }
 31.  
 32. // Cuộn 16 vị trí sang trái
 33. for (int positionCounter = 0; positionCounter < 16; positionCounter++) {
 34. // Cuộn 1 vị trí sang trái:
 35. lcd.scrollDisplayLeft();
 36. // delay:
 37. delay(150);
 38. }
 39.  
 40. // delay:
 41. delay(1000);
 42.  
 43. }

 

Kết quả:


 

 

 

3.6. In chữ và tự xuống dòng


Chương trình tự xuống dòng khi vượt quá số ký tự trong 1 dòng:


 1. // Thêm thư viện
 2. #include <LiquidCrystal.h>
 3.  
 4. // Khai báo 2 biến lưu hàng và cột LCD
 5. const int numRows = 2;
 6. const int numCols = 16;
 7.  
 8. //Khai báo các chân LCD
 9. LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
 10.  
 11. void setup()
 12. { // Cấu hình LCD:
 13. lcd.begin(numCols, numRows);
 14. }
 15.  
 16. void loop()
 17. { // Hiển thị ký tự từ a - z:
 18. for (int thisLetter = 'a'; thisLetter <= 'z'; thisLetter++) {
 19. // Lặp lại trên cột:
 20. for (int thisRow = 0; thisRow < numRows; thisRow++) {
 21. // lặp lại trên hàng:
 22. for (int thisCol = 0; thisCol < numCols; thisCol++) {
 23. // Đặt giá trị con trỏ hiện tại:
 24. lcd.setCursor(thisCol, thisRow);
 25. // In các ký tự lên LCD:
 26. lcd.write(thisLetter);
 27. delay(200);
 28. }
 29. }
 30. }
 31. }

 

Kết quả


 

 

 

3.7.Text Direction


Kiểm soát vị trí con trỏ, ví dụ này phù hợp cho các ứng dụng điều khiển chọn menu dùng nút bấm:


 1. // Thêm thư viện
 2. #include <LiquidCrystal.h>
 3.  
 4. //Khai báo các chân LCD
 5. LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
 6.  
 7. int thisChar = 'a';
 8.  
 9. void setup() {
 10. // Cấu hình LCD:
 11. lcd.begin(16, 2);
 12. // Bật con trỏ:
 13. lcd.cursor();
 14. }
 15.  
 16. void loop() {
 17. // Đảo chiều tại 'm':
 18. if (thisChar == 'm') {
 19. // Dịch phải cho ký tự kế tiếp
 20. lcd.rightToLeft();
 21. }
 22. // Đảo chiều tiếp tục tại 's':
 23. if (thisChar == 's') {
 24. // Dịch trái cho ký tự kế tiếp
 25. lcd.leftToRight();
 26. }
 27. // reset tại 'z':
 28. if (thisChar > 'z') {
 29. // Tới vị trí (0,0):
 30. lcd.home();
 31. // Bắt đầu in a tại 0
 32. thisChar = 'a';
 33. }
 34. // In ký tự
 35. lcd.write(thisChar);
 36. // delay:
 37. delay(1000);
 38. // Tăng ký tự tiếp theo:
 39. thisChar++;
 40. }

 

Kết quả:


 

IV. Cái kết

Mình đã chỉ các bạn cách sử dụng các hiệu ứng khác nhau, cơ bản nhất của Text LCD 16x2.Chúc các bạn may mắn với các hiệu ứng này và ứng dụng được vào nhiều project hay ho

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Bài viết khác

Tìm kiếm toàn bộ trang
Danh mục Sản Phẩm
Hỗ Trợ Online
 • Bán Hàng Trực Tiếp 098.272.5005
 • Bán Hàng Olline0243.2025005 - 097.212.5005
 • Phone kinh doanh 1 0911.792.811
 • Phone kinh doanh 2 0941.344.233
 • Phone tư vấn kỹ thuật 096.202.5005
 • Mail Nhận Làm Đồ Án - Dự Án điện tửthietkemachtuhu@gmail.com
 • Mail Báo Giá linhkiendientutuhu@gmail.com
Sản Phẩm Khuyến Mại Đặc Biệt
FaceBook Bán Hàng
Lượt truy cập
 • Hôm nay 20274
 • Tổng lượt truy cập 27,204,163